Zásady ochrany osobních údajů

Mgr. Iva Vrchotická :: výchova a vzdělávání dospělých
WWW.SKOLENI-CB.CZ

Vážíme si toho, že využíváte našich služeb a sdílíte s námi své osobní údaje. Jsme odhodláni je v maximální možné míře chránit. Vzhledem k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) Vám poskytujeme následující informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů a Vašich práv.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je Mgr. Iva Vrchotická, IČ: 01282620, se sídlem Riegrova 29, České Budějovice.

KDO JE POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

K JAKÝM ÚČELŮM OSOBNÍ ÚDAJE POTŘEBUJEME?

Správce zpracovává osobní údaje ke dvěma účelům: (a) zajištění smluvního vztahu, tj. poskytnutí služby školení, (b) zasílání nabídek školení. ad a) Správce využívá Vaše osobní údaje zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku, tj. poskytnutí služby školení mezi správcem a Vámi dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Jde tedy o zpracování na základě titulu plnění smlouvy, ke kterému není nutný souhlas. Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, např. daňové a účetní povinnosti. ad b) Správce rovněž využívá Vaše osobní údaje k marketingovým účelům, a to výhradně za účelem zasílání nabídek školení správce. Správce nepředává ani nepřeprodává osobní údaje jiným společnostem. Toto zpracování je činěno na základě oprávněného zájmu správce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, neboť správce využívá pouze e-mailové adresy svých klientů, kteří se na něj v minulosti obrátili s poptávkou školení (zpravidla přes webové stránky www.skoleni-cb.cz).

JAK BYLY OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁNY?

Osobní údaje správce získal přímo od vás, a to zejména ze zájmu ohledně uzavření smlouvy (vyplnění formuláře na webových stránkách www.skoleni-cb.cz, poptávka školení přes e-maily či telefonicky), vzájemné komunikace (zejména prostřednictvím e-mailů) a ze závazné přihlášky na školení.

JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ JSOU ZPRACOVÁVÁNY?

K zajištění Vaší spokojenosti z řádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných povinností a k zajištění nabídek dalších školení zpracovává správce následující kategorie osobních údajů: základní identifikační údaje – jméno a příjmení, název a adresa organizace (zpravidla zaměstnavatele, který vyslal na školení své zaměstnance); kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa; informace ze vzájemné komunikace – informace z případné e-mailové komunikace, fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o číslo účtu, DIČ a informace o uhrazení služeb.

JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

ad a) Zákonnost zpracování je dána čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy a pro splnění právní povinnosti správce. Zpracování osobních v souvislosti s uzavřenou smlouvou tedy probíhá bez souhlasu. ad b) Zákonnost zpracování pro marketingové účely je dána čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. Využíváme výhradně e-mailové adresy našich klientů, kteří si školení u nás v minulosti objednali. Zpracování osobních údajů tedy probíhá bez souhlasu. Kdykoli ovšem můžete vznést námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR a nabídky školení Vám přestaneme ihned zasílat.

BUDEME OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVAT NĚKOMU DALŠÍMU?

Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení, pokud k tomu budeme vyzváni. Osobní údaje dále nikomu nepředáváme.

BUDEME OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVAT DO TŘETÍ ZEMĚ NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE?

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

JAK DLOUHO BUDEME OSOBNÍ ÚDAJE UKLÁDAT?

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy a maximálně po dobu 3 let od konce smluvního vztahu se správcem. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 5 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti. Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Pro marketingové účely si e-mailové adresy ponecháváme po dobu 10 let. Kdykoli ovšem můžete vznést námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR a nabídky školení Vám přestaneme ihned zasílat.

JSOU OSOBNÍ ÚDAJE AUTOMATICKY VYHODNOCOVÁNY?

Osobní údaje nejsou automaticky vyhodnocovány, ani nejsou využívány k profilaci nebo automatickému rozhodování

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAK JE MŮŽETE UPLATNIT?

Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování. Právo na přístup k osobním údajům Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Právo na opravu Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Právo na výmaz (právo být zapomenut) V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abych správce vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni. Právo na omezení zpracování Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

JAK MŮŽETE SVÁ PRÁVA UPLATNIT?

Svá práva můžete uplatnit na e-mailové adrese vrchoticka@volny.cz nebo na telefonu +420 723 480 337. Ve všech případech nás lze kontaktovat na doručovací adrese Riegrova 29, 370 01 České Budějovice. Veškerá sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady. Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení Vás budeme informovat.