Obchodní podmínky

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Firma provozující doménu „ŠKOLENÍ-CB“, zastupující firmy: Mgr. Iva Vrchotická, Riegrova 29, 37001 České Budějovice, IČ 01282620, živnostenské oprávnění vydal Živnostenský úřad v Českých Budějovicích pod číslem Ž/9973/2016/BV/1018903/3 (dále jen školení-cb).

1.2.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi Mgr. Ivou Vrchotickou (dále jen pořadatelem) a jinou fyzickou či právnickou osobou, která se přihlásí nebo projeví zájem o účast na vzdělávacích akcích sama nebo prostřednictvím vyslaných účastníků  (dále jen přihlášeným) a využije k tomu  internetové nabídky pořadatele. Internetová nabídka pořadatele je provozována na jeho webové stránce, umístěné na  adrese http://www.skoleni-cb/.cz.

1.3.      Ustanovené obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu.

1.4.      Znění obchodních podmínek může pořadatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  1. Uzavření smluvního vztahu

2.1.      Smluvní vztah mezi pořadatelem a přihlášeným vzniká potvrzením doručené přihlášky přihlášeného, která může být doručena poštou, faxem nebo elektronicky před zahájením vzdělávací akce.

2.2.      Počet účastníků vzdělávacích akcí je omezen. Proto veškeré internetové nabídky vzdělávacích akcí pořadatele jsou nezávazné a pořadatel není povinen uzavřít smluvní vztah ohledně těchto vzdělávacích akcí.

2.3.      Ceny nabízených služeb jsou konečné a jsou rozpočtované na jednoho účastníka, nikoliv na jednoho přihlášeného. Tímto ustanovením není omezena možnost pořadatele uzavřít smluvní vztah za individuálně sjednaných podmínek.

 

  1. Cena účastnického poplatku

3.1.      Cena účastnického poplatku je vyznačena na webové nabídce jednotlivých vzdělávacích akcí. V organizačních pokynech je uveden způsob úhrady a další údaje potřebné k úhradě a k vyslání účastníka  na pracovní cestu.

  1. Odstoupení od smluvního vztahu

 

4.1          Přihlášený  má právo zrušit před zahájením bez  udání důvodu svojí účast na vzdělávací akci a na vrácení již uhrazeného účastnického poplatku v plné výši. 

4.2          Pořadatel vzdělávací akce  si vyhrazuje v případě vážných důvodů (jako je například nemoc, malý počet zájemců, neřešitelné technické potíže) právo zrušit vzdělávací akci s povinností vrátit v plné výši již uhrazený účastnický poplatek přihlášenému.   

  1. Další práva a povinnosti smluvních stran

5.1.      Přihlášený bere na vědomí, že názvy a obsahová náplň vzdělávacích akcí pořadatele zveřejněné v internetové nabídce jsou chráněny autorským právem. Přihlášený se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně obchodně využívat logo pořadatele, názvy vzdělávacích akcí a  výukové programy vzdělávacích akcí zveřejněné v internetové nabídce.

  1. Ochrana osobních údajů

 

6.1.      Ochrana osobních údajů přihlášeného, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.2.      Přihlášený souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

6.3.      Přihlášený souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za účelem využití pro obchodní korespondenci, účetní evidenci a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení přihlášenému.

6.4.      Přihlášený bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat pořadatele o změně svých osobních údajů.

6.5.      Zpracováním osobních údajů přihlášeného může pořadatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou bez předchozího souhlasu přihlášeného předávány třetím osobám.

6.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v listinné  podobě neautomatizovaným způsobem.

6.7.      Přihlášený potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6.8.      V případě, že by se přihlášený domníval, že pořadatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

6.8.1.   požádat pořadatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

6.8.2.   požadovat, aby pořadatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav - zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost přihlášeného podle předchozí věty shledána oprávněnou, pořadatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li pořadatel nebo zpracovatel žádosti, má přihlášený právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění přihlášeného obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

6.9.      Požádá-li přihlášený o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu pořadatel povinen tuto informaci předat. Pořadatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  1. Zasílání obchodních sdělení

7.1.  Přihlášený souhlasí se zasíláním informací souvisejících se  službami nebo podnikem pořadatele na elektronickou adresu přihlášeného a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení pořadatele na elektronickou adresu přihlášeného.

7.2. Službu nabídek e-mailem může adresát kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: vrchoticka@volny.cz., nebo na pevné adrese Mgr. Iva Vrchotická, Riegrova 29, 37001 České Budějoivice.

 

  1. Závěrečná ustanovení

8.1.      Pořadatel je oprávněn k pořádání vzdělávacích akcí na základě živnostenského oprávnění a činnost pořadatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

8.2.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8.3.      Kontaktní údaje pořadatele: Adresa pro doručování: Mgr. Iva Vrchotická, Riegrova 29, 37001 České Budějovice, adresa elektronické pošty: vrchoticka@volny.cz, Mob: 723480337.

 

V Českých Budějovicích, dne 05.01.2017